ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය

  • YD ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය

    YD ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය

    ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍රය, මතුපිට පිරිසිදු කිරීම සඳහා පරිපූර්ණ, YD ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍රය, තෙල්, තීන්ත, මලකඩ, ලෝහ ඔක්සයිඩ් තට්ටුව යනාදිය සමඟ ලෝහ මතුපිට පිරිසිදු කිරීමට සුදුසු ය.

    ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍රය: ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍රය ද්‍රව්‍යයේ මතුපිට පිරිසිදු කර එය මුල් තත්වයට හැරවීමට හැකියාව ඇත.